REGULAMIN SERWISU MAGSERWIS.COM

REGULAMIN SERWISU MAGSERWIS.COM

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Firmę "MAG SERWIS" GRZEGORZ MACHNIAK z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim: ul. Ożarowska 25/21, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 825-190-04-55, REGON 142814362, w tym warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną oraz zasady nabywania Produktów i usług posprzedażnych oferowanych przez firmę na odległość za pośrednictwem Serwisu, jak również za drogą telefoniczną.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu w celu nabycia Produktu.
 2. Konto – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku oraz nabytych i obserwowanych Produktach. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła.
 3. Produkty – rzeczy ruchome oraz Usługi posprzedażne, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 4. Punkt odbioru – prowadzony przez Firmę punkt, w którym Klient może dokonać odbioru Produktów zakupionych w Sklepie pod adresem ul. Ożarowska 25/21, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 5. Rejestracja – uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta w Serwisie.
 6. Serwis – serwis internetowy działający w domenie magserwis.com wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Firmę.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Firmę dostępny w ramach Serwisu, prowadzący sprzedaż Produktów na odległość za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
 8. Firma – Mag Serwis Grzegorz Machniak z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ul. Ożarowskiej 25/21, NIP 825-190-04-55, REGON 142814362.
 9. Treści – wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.
 10. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Firmą umowa sprzedaży Produktu, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).
 11. Umowy dodatkowe – umowy zawierane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu z osobami trzecimi, w imieniu i na rzecz których działa Firma w szczególności umowy ubezpieczenia i kredytu.
 12. Usługi posprzedażne – usługi, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu, związane z nabyciem Produktu, zarówno świadczone przez Firmę w szczególności dostawa, wniesienie, montaż, naprawa.
 13. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej.
 14. Zamówienie – procedura nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.

§3

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Firma świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
  1. przegląd Produktów dostępnych w Sklepie,
  2. porównywanie Produktów dostępnych w Sklepie,
  3. oznaczanie Produktów, którymi użytkownik jest zainteresowany w celu łatwiejszego dotarcia do podstrony Serwisu zawierającej informacje na jego temat oraz umożliwiającej jego nabycie (schowek),
  4. zamieszczanie Treści,
  5. nabywanie Produktów,
  6. zawieranie Umów dodatkowych,
  7. przegląd nabytych Produktów,
  8. odstąpienie od Umowy.
  9. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji.
  10. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
  11. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika (a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo firmy), adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
  12. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Konta.
  13. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę.
  14. Po otrzymaniu wypełnionego formularza na wskazany w nim adres poczty elektronicznej wysłana zostaje wiadomość zawierająca odnośnik do podstrony Serwisu. Rejestracja następuje z chwilą otwarcia w przeglądarce komputera Użytkownika podstrony Serwisu, do której przekierowuje odnośnik zawarty w przesłanej wiadomości.
  15. Z chwilą Rejestracji następuje utworzenie Konta, a Użytkownik zyskuje możliwość zamieszczania przez Treści, nabywania Produktów i zawierania Umów dodatkowych
  16. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Firma ma prawo do zablokowania lub dezaktywowania Konta, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.
 3. Firma ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania dezaktywowania swojego Konta w dowolnym czasie przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres shop@magserwis.com z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Firmy.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
  2. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 800x600px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologie Java i Java Script),
  3. uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
  4. posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej
 6. Zabronione jest:
  1.  uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
  2. blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Firmie,
  3. dokonywanie bez zgody Firmy zmian w Serwisie,
  4. zamieszczanie w Serwisie bez zgody Firmy informacji handlowych lub jej rozsyłanie do Użytkowników,
  5. podszywanie się pod innych Użytkowników,
  6. naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.

§ 4

Nabywanie Produktów

 1. Firma umożliwia klientom nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.
 2. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Nabywanie Produktów jest możliwe pod warunkiem Rejestracji, dostępu do konta poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 4. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz KGO ( koszt gospodarowania odpadami ), nie zawierają natomiast kosztów Usług posprzedażnych.
 5. Koszt Usług posprzedażnych podawany jest w chwili wyboru przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana ceny Produktów w Sklepie nie ma wpływu na ceny Produktów określone w Umowach zawartych przed dokonaniem  zmiany ceny.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje:
  1. wyboru Produktu, który planuje nabyć,
  2. sposobu odbioru Produktu, w tym miejsca i daty odbioru Produktu oraz wyboru Usług posprzedażnych,
  3. Umów dodatkowych, które Klient planuje zawrzeć,
 8. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wyboru przez Klienta odnośnika (linku) z opisem „Potwierdzam zamówienie”.
 9. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje o:
  1. wybranych przez Klienta Produktach, w tym Usługach posprzedażnych,
  2. wybranych Umowach dodatkowych,
  3. dacie złożenia Zamówienia,
  4. numerze Zamówienia,
  5. łącznej wartości wybranych Produktów, w tym cenie Produktów, kosztach wynikających z wybranego sposobu zapłaty, kosztach wynikających z wybranego sposobu i terminu dostawy,
  6. wybranym sposobie zapłaty za nabycie Produktów,
  7. wybranym sposobie oraz terminie dostawy nabywanych Produktów,
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy,
  9. danych identyfikujących Firmę,
  10. w przypadku wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umów dodatkowych, danych identyfikujących stronę takiej umowy, a także odnośnik do podstrony Serwisu z umożliwiającej potwierdzenie woli zawarcia Umowy o treści zgodnej z informacjami zamieszczonymi w wiadomości oraz pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
 10. Z chwilą otwarcia w przeglądarce komputera Użytkownika podstrony Serwisu, do której przekierowuje odnośnik zawarty w wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, zawierającej komunikat o treści „Dziękujemy za potwierdzenie zamówienia XXXXX/YYYY. Zamówienie zostało skierowane do realizacji.” Klient jest związany złożoną ofertą.
 11. Zawarcie Umowy następuje w chwili otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie Rejestracji wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia oferty nabycia Produktów. Wysłanie wiadomości może być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem w terminie 5 dni od złożenia oferty uznaje się za cofnięcie oferty przez Klienta.
 12. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną postanowienia § 4 ust. 9 i 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że wiadomość zostaje wysłana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 13. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury składania Zamówienia lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy.

§5

Wykonanie Umowy

 1. Firma umożliwia odbiór Produktów w następujący sposób:
  1. odbiór osobisty w Punkcie odbioru,
  2. dostawa do paczkomatów InPost,
  3. dostawa przesyłką kurierską,
  4. dostawa transportem własnym Firmie.
 2. Niektóre spośród wskazanych sposobów odbioru Produktów mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub miejsc odbioru Produktów.
 3. Zakupione Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Firma umożliwia dokonanie zapłaty za nabywane Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek Firmie,
  2. gotówką przy odbiorze, Produktów,
  3. przelewem przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych dotpay.pl, Przelewy24, PayPal,
 5. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.
 6. W przypadku płatności przelewem, Firma przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Firmie.
 7. Niedokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy uprawnia Firmę do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 21 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia).
 8. Firma zobowiązana jest umożliwić Klientowi odbiór nabytych Produktów w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile Umowa nie wskazuje późniejszego terminu.
 9. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Firma może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy.
 10. Klient uprawniony jest do zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju jak nabyty Produkt. O zamiarze dokonania zwrotu Klient powiadomi Firmę pocztą elektroniczną na adres shop@magserwis.com. Wiadomość o trybie dokonania zwrotu Klientowi zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.

§6

Odstąpienie od Umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. poz. 121/2014), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 i 20 Regulaminu.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres Firmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji na adresem shop@magserwis.com .
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili odbioru Produktów. Jeśli  Umowa dotyczy większej liczby Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściach – od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Firma prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 7. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Firma przyjmie jego ofertę lub przystąpi do wykonania Umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone za pośrednictwem Serwisu przez zakładkę Kontakt, po przesłaniu pisemnej informacji. W takim przypadku oferta przestaje wiązać.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie, ponosi Klient.
 9. Firma nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli  wybrał on sposób odbioru Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę.
 10. Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, w szczególności wykonane Usługi posprzedażne, jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgłosił on żądanie wykonania Usługi posprzedażnej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 11. Klient nie ponosi kosztów świadczenia Usług posprzedażnych za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli nie zażądał spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 12. Firma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 Regulaminu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Firma może zaoferować samodzielny odbiór Produktów od Klienta. W przypadku braku takiej propozycji Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie, Firmie lub przekazać je osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Firma zaproponowała samodzielny odbiór Produktów od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 15. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Punktu odbioru.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe lub umowy dotyczące Usług posprzedażnych. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem Umów dodatkowych lub umów dotyczących Usług posprzedażnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 Regulaminu.
 18. Jeżeli Umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Firma poinformuje tę osobą o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
 19. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług posprzedażnych, jeżeli Firma wykonała w pełni taką usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Firma nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W zakresie usług konserwacji lub naprawy, w której Klient wyraźnie żądał, aby osoba działająca w imieniu i na rzecz Firmie do niego przyjechała w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Firma świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Firmę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w części odstąpienie obejmuje tylko te Usługi posprzedażne, które dotyczą Produktu objętego odstąpieniem.

§7

Rękojmia za wady

 1. Firma zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 2. Firma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgłoszenia wad Produktów należy dokonywać pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@magserwis.com.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. W szczególności Produkt jest niezgodna z Umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Firma zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Firmę przy zawarciu umowy, a Firma nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 5. Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 6. Wobec Klienta będącego konsumentem, na równi z zapewnieniem Firmie traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych Firma nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
 7. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Firmę lub osobę trzecią, za którą Firma ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Firmy.
 9. Firma jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 10. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
 11. Firma jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 12. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient nie będący konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
 13. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu,
  4. odstąpić od Umowy.
 14. Z roszczeń wskazanych w § 7 ust. 13 pkt 3 i 4 Regulaminu Klient nie może skorzystać, jeśli Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 15. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 16. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 17. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 18. Firma jest obowiązana wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma dołoży starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.
 19. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 20. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Firma może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 21. Jeżeli Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Firmy demontażu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Firmę w terminie 14 dni Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Firmy.
 22. Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Firma. W szczególności obejmuje to koszty: demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz koszty ponownego zamontowania i uruchomienia.
 23. Firma może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu. Jeżeli Klient jest konsumentem, może on żądać od Firmy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Firmie zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu.
 24. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w razie zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar do Punktu odbioru. Firma obowiązana jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy.
 25. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Firmie w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Jeżeli Firma nie wykonana obowiązku odebrania Produktu w terminie 14 dni, Klient może odesłać Produkt na koszt i niebezpieczeństwo Firmy.
 26. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Firma nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 27. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Firmy o wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Firmy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Firmy o wadzie, jeżeli Firma wiedziała o wadzie albo zapewniła Klienta, że wady nie istnieją.
 28. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej Produktu Klient odstępuje od Umowy albo żąda obniżenia ceny, dostarczenia Produktu wolnego od wad zamiast wadliwego albo usunięcia wady, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 29. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.
 30. Jeżeli Klient jest konsumentem a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Firmie zostaje ograniczona do roku od wydania Produktu.
 31. Roszczenia i uprawnienia Klienta wskazane w § 7 ust. 13 Regulaminu przedawniają się z upływem roku. Jednakże jeśli Klient jest konsumentem, przedawniają się one z upływem dwóch lat od wydania Produktu.
 32. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 33. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym uprawnienia z rękojmi za wady termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 34. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Firma wadę podstępnie zataiła.
 35. Jeżeli określony przez Firmę lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi, Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu, chyba że wady podstępnie zataiła.
 36. Do zachowania przez Klienta terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Firmy o wadzie wystarczy złożenie oświadczenia, w szczególności jego wysłanie Firmie, przed ich upływem.
 37. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Firmy o wadzie, jeżeli Firma wiedziała o wadzie albo zapewniła Klienta, że wady nie istnieją.

 

§8

Gwarancja

 1. Usługodawca nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego wskazano w opisie poszczególnych Produktów w Sklepie.
 2. Informacja o udzieleniu gwarancji przez producenta i jej treści na poszczególne Produkty zamieszczona zostanie każdorazowo w opisie danego Produktu.
 3. Zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Klient może dokonać za pośrednictwem Firmy, w trybie wskazanym w § 7 ust. c Regulaminu, chyba że co innego wynika z treści gwarancji producenta Produktu. Firma nie obciąży Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego na podstawie gwarancji producenta Produktu.
 4. Wybór roszczenia w przypadku usterki zakupionego Produktu należy do Klienta.

§9

Zamieszczanie Treści w Serwisie

 1. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zabronione jest:
  1. zamieszczanie w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  2. zamieszczanie w Serwisie Treści zawierających dane osobowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,
  3. zamieszczanie w Serwisie Treści komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym ofert handlowych,
  4. zamieszczanie w Serwisie Treści niezwiązanych z Serwisem,
  5. zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),
  6. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Firma ma prawo do:
  1. usunięcia Treści zamieszczonych w Serwisie,
  2. zablokowania lub dezaktywowania Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie zapewnia, że:
  1. przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanych Treści, oraz
  2. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Treści dotyczących tych osób.
 5. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Firmy w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Firmie przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu lub w wyniku korzystania przez Firmę z Treści na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Firmę takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Firmę jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Firmie wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Firmę.
 6. Użytkownik niniejszym udziela Firmie bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Firmę ze wszystkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Treści w wyżej wymienionym zakresie, wraz z prawem udzielania sublicencji.
 7. Wykorzystując Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Firma nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.
 8. Licencja, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu obejmuje korzystanie z Treści w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Firmy lub osób trzecich, oraz Produktów.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Treści innych Użytkowników bez ich zgody, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Za zamieszczanie Treści w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

§10

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Firmy lub pocztą elektroniczną na adres shop@magserwis.com .
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Firmę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Firmie.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Firma niezwłocznie poinformuje Klienta.

§11

Odpowiedzialność

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
 2. Firma zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczanych w Serwisie danych, w tym informacji lub wypowiedzi, lub związanej z nimi działalności Firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

§12

Spory

 1. Spory pomiędzy Firmą a Klientem należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Firma.
 3. Klient będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

§13

Inne postanowienia

 1. Firma ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Konta w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu magserwis.com

Polityka prywatności Serwisu magserwis.com

Zgodnie z obowiązującym unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe, które mogą być zbierane bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, będą traktowane jako ściśle poufne. Administratorem przetwarzania tych zbiorów danych będzie firma MAG SERWIS GRZEGORZ MACHNIAK z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Ożarowskiej 25/21, NIP 825-190-04-55, REGON 142814362 (zwane dalej ADMINISTRATOREM).

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili, korzystając z zakładki stworzonej w tym celu na stronie internetowej, aby zapisać ją w swoim systemie komputerowym i w razie potrzeby ją wydrukować.

ZBIERANE DANE I CEL ICH ZBIERANIA. Informujemy użytkownika, że sama wizyta na niniejszej stronie WWW nie prowadzi do automatycznego rejestrowania żadnych danych osobowych, które mogą umożliwiać jego identyfikację. Zbierane są jednak pewne informacje związane z określonym użytkownikiem, niestanowiące danych osobowych i nieumożliwiające identyfikacji konkretnej osoby (na przykład typ przeglądarki internetowej użytkownika, jego system operacyjny itp.), które są zapisywane na serwerach ADMINISTRATORA w celu optymalizacji wrażeń użytkownika i zarządzania niniejszą stroną internetową. Bez uszczerbku dla powyższych zapisów zaznacza się, że do używania określonych zasobów lub usług ADMINISTRATOR może wymagać od użytkownika określonych danych o charakterze danych osobowych. Z wyłączeniem pól, które oznaczono inaczej, podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne do wykonania usługi. Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane przez niego ADMINISTRATOROWI są prawidłowe, prawdziwe i należą do użytkownika lub że dysponuje wyraźną zgodą ich posiadacza/posiadaczy. Użytkownicy potwierdzają też, że mają powyżej czternastu lat i dysponują zdolnością do czynności prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na używanie wszelkich danych osobowych dostarczonych w celu wskazanym w formularzu użytym do zbierania danych, a także na dostarczanie informacji i reklam. Użytkownicy w każdym przypadku mają do dyspozycji wszelkie środki pozwalające im wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości handlowych.

JAKOŚĆ DANYCH. Zbierane i przetwarzane dane osobowe użytkowników są odpowiednie i właściwe, a ich zakres nie jest nadmierny w odniesieniu do zakresu i zgodnych z prawem celów ich zbierania. Dane osobowe do przetwarzania nie będą wykorzystywane do celów niezgodnych z celami, w których zostały zebrane. Dalsze przetwarzanie danych do celów statystycznych nie będzie uznawane za przetwarzanie w niezgodnym celu. Ponadto wszelkie dane osobowe użytkowników, które mogą zostać zarejestrowane (stosownie do sytuacji), nie będą zachowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres dłuższy niż niezbędny do celu, w którym dane zostały zebrane lub zarejestrowane.

JEDNOZNACZNA I WYRAŹNA ZGODA. Wypełniając dobrowolnie którykolwiek formularz znajdujący się na niniejszej stronie internetowej, użytkownik powinien wyraźnie i jednoznacznie udzielić ADMINISTRATOROWI zgody na wprowadzenie danych do odpowiednich zbiorów i ich dalsze przetwarzanie lub przekazanie osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności wraz ze wszelkimi wprowadzanymi okresowo zmianami. ADMINISTRATOR zapewni użytkownikom odpowiednie zasoby techniczne, aby przed dostarczeniem swoich danych osobowych użytkownicy mogli uzyskać dostęp do Polityki prywatności lub wszelkich innych istotnych informacji oraz udzielić ADMINISTRATOROWI zgody na dalsze zautomatyzowane przetwarzanie ich danych osobowych. Udzielona przez użytkowników zgoda na przetwarzanie ich danych zawsze może zostać wycofana bez mocy wstecznej.

ODBIORCY DANYCH. Osoby trzecie będą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do świadczenia usług przez ADMINISTRATORA. Użytkownicy udzielają wyraźnej i jednoznacznej zgody na to, aby ADMINISTRATOR umożliwił dostęp do ich danych swoim pracownikom, a także wszelkim osobom trzecim świadczącym usługi dla ADMINISTRATORA, w celu zapewnienia użytkownikom odpowiedniego dostępu do usług na stronie internetowej i możliwości ich używania. Tacy usługodawcy są związani z ADMINISTRATOREM umową, która wyraźnie zawiera obowiązki w zakresie ochrony prywatności i danych równoważne obowiązkom samego ADMINISTRATORA i jego pracowników. Usługodawcom tym wyraźnie zabrania się również przekazywania danych jakimkolwiek osobom trzecim. Po zakończeniu stosunku umownego usługodawca musi zwrócić ADMINISTRATOROWI wszelkie dane użytkowników, do których miał dostęp w związku z umową o świadczenie usług, lub takie dane zniszczyć. Wszelka wymiana informacji z osobami trzecimi poza powyższymi warunkami będzie odbywać się anonimowo.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. ADMINISTRATOR i podmioty przetwarzające dane wdrożą wszelkie środki o charakterze organizacyjnym, prawnym i technicznym, które są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i zapobiec ich zmianie, utracie oraz nieautoryzowanemu przetwarzaniu lub uzyskiwaniu do nich dostępu. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, charakter przechowywanych danych i czynniki ryzyka, na które dane te są narażone ze względu na działania ludzi lub środowisko fizyczne bądź naturalne.

INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH. ADMINISTRATOR i wszelkie osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAWA DOSTĘPU ORAZ PRAW DO SPROSTOWANIA LUB USUNIĘCIA DANYCH I WYRAŻENIA SPRZECIWU. Prawo dostępu i prawa do sprostowania lub usunięcia danych i wyrażenia sprzeciwu to prawa o charakterze osobistym. Będą one wykonywane:

a) Przez daną stronę po potwierdzeniu jej tożsamości.

b) Przez dobrowolnego przedstawiciela, wyraźnie wyznaczonego do tego celu. W takim przypadku tożsamość reprezentowanej strony i przedstawiciela powinna zostać wyraźnie potwierdzona przez dostarczenie odpowiednich kopii dowodów tożsamości lub równoważnych dokumentów oraz udzielonego upoważnienia do reprezentacji. Żądanie wykonania praw zostanie odrzucone, jeśli zostanie sformułowane przez osobę inną niż dana strona, a upoważnienie takiej osoby do reprezentacji danej strony nie zostanie potwierdzone. Z prawa dostępu oraz praw do sprostowania lub usunięcia danych i wyrażenia sprzeciwu można skorzystać bezpłatnie, przesyłając do ADMINISTRATORA pisemną wiadomość na adres ul. Ożarowska 25/21 05-850 Ożarów Mazowiecki lub wiadomość e-mail na adres shop@magserwis.com.

Wiadomość powinna zawierać następujące elementy:

a) Imiona i nazwiska danej strony; kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości oraz, stosownie do sytuacji, kserokopię takiego dokumentu należącego do reprezentującej daną stronę osoby lub równoważne dokumenty elektroniczne. Należy również przesłać dokument lub dokument elektroniczny potwierdzający upoważnienie do reprezentacji. Użycie podpisu elektronicznego do potwierdzenia tożsamości danej strony eliminuje konieczność przesyłania kserokopii dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu.

b) Wniosek z określonym żądaniem.

c) Adres na potrzeby powiadomień, datę i podpis osoby składającej wniosek.

d) Dokumenty potwierdzające złożony wniosek (stosownie do sytuacji). ADMINISTRATOR odpowie na skierowane do niego żądanie we wszystkich przypadkach w terminie wyznaczonym w przepisach i niezależnie od tego, czy dysponuje w swoich zbiorach danymi osobowymi określonej strony. Jeśli żądanie nie spełnia powyższych wymogów, ADMINISTRATOR może poprosić o jego skorygowanie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Zgodnie z art. 173 polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne firma MAG SERWIS Grzegorz Machniak informuje użytkowników, że na niniejszej stronie internetowej stosowane są jej własne i zewnętrzne technologie do zapisywania informacji i/lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu końcowym odbiorcy (nazywane przez nas ogólnie „plikami cookie”). Zalecamy użytkownikowi regularne sprawdzanie niniejszej Polityki plików cookie w celu zapoznawania się ze zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi używanych na tej stronie internetowej technologii do przechowywania i odtwarzania danych oraz sposobu ich używania.

Co to są pliki cookie? Plik cookie to plik pobierany przez urządzenie końcowe użytkownika (komputer PC, smartfon, tablet itp.), gdy użytkownik wchodzi do określonych serwisów WWW, służący do przechowywania i/lub odtwarzania informacji dotyczących zachowań użytkownika w serwisie WWW lub sprzętu użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,

b)    dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,

c)    analizy sposobu korzystania z Serwisu,

d)    umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Firmy, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.

Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu.

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Firmie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@magserwis.com .

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu magserwis.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów, a w przypadku nabycia większej liczby Produktów, dostarczanych osobno, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres MAG SERWIS GRZEGORZ MACHNIAK ul. Ożarowska 25/21, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub pocztą elektroniczną na adres: shop@magserwis.com.
 3. Mogą Państwo skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkty na adres MAG SERWIS GRZEGORZ MACHNIAK ul. Ożarowska 25/21, 05-850 Ożarów Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 1. W przypadku Produktów, które ze względu na swój rozmiar nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 139 złotych.
 2. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 3. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu magserwis.com

MAG SERWIS GRZEGORZ MACHNIAK

Ożarowska 25/21, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) _______________________________________________________________________, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zawartej w wyniku złożenia przeze mnie zamówienia nr      _______________________________.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)   _________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)     _________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)         _______________________________________________________

Data    ________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________                                                          _________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl